Hỏi đáp về đăng ký quyền sở hữu trí tuệ ?

Trên dây là ý ki?n tu v?n c?a chúng tôi v? câu h?i c?a quý khách hàng. Vi?c dua ra ý ki?n tu v?n nêu trên can c? vào các quy d?nh c?a pháp lu?t và thông tin do quý khách hàng cung c?p. M?c dích dua ra n?i dung tu v?n này là d? các cá nhân, t? ch?c tham kh?o.

Tru?ng h?p trong n?i dung tu v?n có di?u gì gây nh?m l?n, chua rõ ràng ho?c thông tin nêu trong n?i dung tu v?n khi?n quý khách chua hi?u h?t v?n d? ho?c/ và có s? vu?ng ng?i, th?c m?c, chúng tôi r?t mong nh?n du?c ý ki?n ph?n h?i c?a quý khách hàng.

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?:  ho?c g?i qua email: npttrinhdl@gmail.com d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t blog.onet.vn ;.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.

B? ph?n tu v?n pháp lu?t s? h?u trí tu?.

]]>

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.